HIN Resource: Paper

[Paper Sort by Time]    [Dataset]   

Embedding

  Ⅰ Application-oriented HGE

  Identification

 1. Yujie Fan, et al. iDev: Enhancing Social Coding Security by Cross-platform User Identification Between GitHub and Stack Overflow. IJCAI 2019. [pdf]
 2. Yanfang Ye, Yiming Zhang, Yujie Fan, Chuan Shi and Liang Zhao. Key Player Identification in Underground Forums over Attributed Heterogeneous Information Network Embedding Framework. CIKM 2019. [pdf]
 3. Park, Chanyoung, et al. Task-Guided Pair Embedding in Heterogeneous Network. CIKM 2019. [pdf]
 4. Yiming Zhang, et al. Your Style Your Identity: Leveraging Writing and Photography Styles for Drug Trafficker Identification in Darknet Markets over Attributed Heterogeneous Information Network. WWW 2019. [pdf]
 5. Chuxu Zhang, et al. Camel: Content-Aware and Meta-path Augmented Metric Learning for Author Identification.WWW 2018. [pdf]
 6. Chen T, Sun Y. Task-Guided and Path-Augmented Heterogeneous Network Embedding for Author Identification. WSDM 2017.[pdf]
 7. Proximity search

 8. Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Hongxia Yang, Kevin ChenChuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying. Subgraph-augmented Path Embedding for Semantic User Search on Heterogeneous Social Network. WWW 2018. [pdf]
 9. Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Fanwei Zhu, Kevin Chen-Chuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying. Distance-aware DAG Embedding for Proximity Search on Heterogeneous Graphs. AAAI 2018. [pdf]
 10. Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Zhao Li, Hongxia Yang, Minghui Wu, Jing Ying. Interactive Paths Embedding for Semantic Proximity Search on Heterogeneous Graphs. KDD 2018. [pdf]
 11. Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Fanwei Zhu, Kevin Chen-Chuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying. Semantic Proximity Search on Heterogeneous Graph by Proximity Embedding. AAAI 2017. [pdf]
 12. Recommendation

 13. Linmei Hu, Siyong Xu, Chen Li, Cheng Yang, Chuan Shi, Nan Duan, Xing Xie, Ming Zhou.Graph Neural News Recommendation with Unsupervised Preference Disentanglement. ACL 2020. [pdf]
 14. Shaohua Fan, et al. Metapath-guided Heterogeneous Graph Neural Network for Intent Recommendation. KDD 2019. [pdf]
 15. Zekai Wang, Hongzhi Liu, Yingpeng Du, Zhonghai Wu and Xing Zhang. Unified Embedding Model over Heterogeneous Information Network for Personalized Recommendation. IJCAI 2019. [pdf]
 16. Yanan Xu, et al. Learning Shared Vertex Representation in Heterogeneous Graphs with Convolutional Networks for Recommendation. IJCAI 2019. [pdf]
 17. Binbin Hu, Chuan Shi, Wayne Xin Zhao, Philip S. Yu. Leveraging Meta-path based Context for Top-N Recommendation with A Neural Co-Attention Model. KDD 2018. [pdf]
 18. Xiaotian Han, Chuan Shi, Senzhang Wang, Philip S. Yu, Li Song. Aspect-Level Deep Collaborative Filtering via Heterogeneous Information Networks. IJCAI 2018. [pdf]
 19. Chuan Shi, et al. Heterogeneous information network embedding for recommendation.TKDE 2018. [pdf]
 20. Zhengshen Jiang, Hongzhi Liu, Bin Fu, Zhonghai Wu, Tao Zhang. Recommendation in Heterogeneous Information Networks Based on Generalized Random Walk Model and Bayesian Personalized Ranking. WSDM 2018. [pdf]
 21. Zhao H, Yao Q, Li J, et al. Meta-Graph Based Recommendation Fusion over Heterogeneous Information Networks. Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining ACM, 2017: 635-644. [pdf]
 22. Mohsen Jamali, Laks V.S. Lakshmanan. HeteroMF: Recommendation in Heterogeneous Information Networks using Context Dependent Factor Models. WWW 2013: 643-654. [pdf]
 23. Ⅱ Attribute-assisted HGE

  Semi-supervised

 24. Huiting Hong, Hantao Guo, Yucheng Lin, Xiaoqing Yang, Zang Li, Jieping Ye. An Attention-Based Graph Neural Network for Heterogeneous Structural Learning. AAAI 2020. [pdf]
 25. Seongjun Yun, Minbyul Jeong, Raehyun Kim, Jaewoo Kang, Hyunwoo J. Kim. Graph Transformer Networks. NIPS 2020. [pdf]
 26. Jianan Zhao, Xiao Wang, Chuan Shi, Zekuan Liu, Yanfang Ye.Network Schema Preserving Heterogeneous Information Network Embedding. IJCAI 2020. [pdf]
 27. Ziniu Hu, Yuxiao Dong, Kuansan Wang, Yizhou Sun. Heterogeneous Graph Transformer. WWW 2020. [pdf]
 28. Xinyu Fu, Jiani Zhang, Ziqiao Meng, Irwin King. MAGNN: Metapath Aggregated Graph Neural Network for Heterogeneous Graph Embedding. WWW 2020. [pdf]
 29. Xiao Wang, et al. Heterogeneous Graph Attention Network.WWW 2019. [pdf]
 30. Shichao Zhu, Chuan Zhou, Shirui Pan, Xingquan Zhu, Bin Wang. Relation Structure-Aware Heterogeneous Graph Neural Network. ICDM 2019. [pdf]
 31. Yuwei Fu, Yun Xiong, Philip S. Yu, Tianyi Tao, Yangyong Zhu. Metapath Enhanced Graph Attention Encoder for HINs Representation Learning. 2019 IEEE Big Data. [pdf]
 32. Michael Schlichtkrull, Thomas N. Kipf, Peter Bloem, Rianne van den Berg, Ivan Titov, Max Welling. Modeling Relational Data with Graph Convolutional Networks. ESWC 2018. [pdf]
 33. Unsupervised

 34. Chuxu Zhang, Dongjin Song, Chao Huang, et al. Heterogeneous Graph Neural Network. KDD 2019. [pdf]
 35. Yukuo Cen, Xu Zou, Jianwei Zhang , Hongxia Yang, Jingren Zhou, Jie Tang. Representation Learning for Attributed Multiplex Heterogeneous Network. KDD 2019. [pdf]
 36. Chuxu Zhang, et al. SHNE: Representation Learning for Semantic-Associated Heterogeneous Networks. WSDM 2019. [pdf]
 37. Shiyu Chang, Wei Han, Jiliang Tang, Guo Jun Qi, Charu C. Aggarwal, Thomas S. Huang. Heterogeneous network embedding via deep architectures. KDD 2015. [pdf]
 38. Ⅲ Dynamic HGE

 39. Luwei Yang, et al. Dynamic Heterogeneous Graph Embedding Using Hierarchical Attentions. ECIR 2020. [pdf]
 40. Xiao Wang, Yuanfu Lu, Chuan Shi, Ruijia Wang, Peng Cui, Shuai Mao.Dynamic Heterogeneous Information Network Embedding with Meta-path based Proximity. TKDE 2020. [pdf]
 41. Hansheng Xue, et al. Modeling Dynamic Heterogeneous Network for Link Prediction using Hierarchical Attention with Temporal RNN. 2020. [pdf]
 42. Ranran Bian, Yun Sing Koh, Gillian Dobbie and Anna Divoli. Network Embedding and Change Modeling in Dynamic Heterogeneous Networks. SIGIR 2019.
 43. Amin Milani Fard, et al. Relationship Prediction in Dynamic Heterogeneous Information Networks. ECIR 2019. [pdf]
 44. Ⅳ Structure-preserved HGE

  Link-based

 45. Binbin Hu, Yuan Fang, and Chuan Shi. Adversarial Learning on Heterogeneous Information Networks. KDD 2019. [pdf]
 46. Yu Shi, Huan Gui, Qi Zhu, Lance Kaplan, Jiawei Han. ASPEM: Embedding Learning by Aspects in Heterogeneous Information Networks. SDM 2018. [pdf]
 47. Yu Shi, Qi Zhu, Fang Guo, Chao Zhang, Jiawei Han. Easing Embedding Learning by Comprehensive Transcription of Heterogeneous Information Networks. KDD 2018. [pdf]
 48. Hongming Zhang, Liwei Qiu, Lingling Yi, Yangqiu Song. Scalable Multiplex Network Embedding. IJCAI 2018. [pdf]
 49. Ryuta Matsuno, et al. MELL: Effective Embedding Method for Multiplex Networks. WWW 2018. [pdf]
 50. Hongxu Chen, Hongzhi Yin, Weiqing Wang, Hao Wang, Quoc Viet Hung Nguyen, Xue Li. PME: Projected Metric Embedding on Heterogeneous Networks for Link Prediction. [pdf]
 51. Linchuan Xu, Xiaokai Wei, Jiannong Cao, Philip S. Yu. Embedding of Embedding (EOE) : Joint Embedding for Coupled Heterogeneous Networks. WSDM 2017. [pdf]
 52. Jian Tang, Meng Qu, Qiaozhu Mei. PTE: Predictive Text Embedding through Large-scale Heterogeneous Text Networks. KDD 2015: 1165-1174. [pdf]
 53. Path-based

 54. Seonghyeon Lee, Chanyoung Park and Hwanjo Yu. BHIN2vec: Balancing the Type of Relation in Heterogeneous Information Network. CIKM 2019.
 55. Yu He, et al. HeteSpaceyWalk: A Heterogeneous Spacey Random Walk for Heterogeneous Information Network Embedding. CIKM 2019. [pdf]
 56. Xiao Wang, Yiding Zhang, and Chuan Shi. Hyperbolic Heterogeneous Information Network Embedding. AAAI 2019. [pdf]
 57. Yuanfu Lu, et al. Relation Structure-Aware Heterogeneous Information Network Embedding. AAAI 2019. [pdf]
 58. Rana Hussein, Dingqi Yang, Philippe Cudré-Mauroux. Are Meta-Paths Necessary? Revisiting Heterogeneous Graph Embeddings. CIKM 2018. [pdf]
 59. Tao-yang Fu, Wang-Chien Lee, Zhen Lei. HIN2vec: Explore Meta-paths in Heterogeneous Information Networks for Representation Learning. CIKM 2017. [pdf]
 60. YuXiao Dong, Nitesh V. Chawla, Ananthram Swami. Metapath2vec: Scalable Representation Learning for Heterogeneous Networks. KDD 2017. [pdf]
 61. Subgraph-based

 62. Wentao Zhang, Yuan Fang, Zemin Liu, Min Wu, Xinming Zhang. mg2vec: Learning Relationship-Preserving Heterogeneous Graph Representations via Metagraph Embedding. TKDE 2020. [pdf]
 63. Jie Huang, et al. Hyper-Path-Based Representation Learning for Hyper-Networks. CIKM 2019. [pdf]
 64. Daokun Zhang, Jie Yin, Xingquan Zhu, Chengqi Zhang. MetaGraph2Vec: Complex Semantic Path Augmented Heterogeneous Network Embedding. PAKDD 2018. [pdf]
 65. Ke Tu, Peng Cui, Xiao Wang, Fei Wang, Wenwu Zhu. Structural Deep Embedding for Hyper-Networks AAAI 2018. [pdf]
 66. Gui H, Liu J, Tao F, et al. Large-scale embedding learning in heterogeneous event dataData Mining (ICDM)., 2016 IEEE 16th International Conference, 2016: 907-912. [pdf]
 67. Ⅴ Real-world Application

  Cybersecurity

 68. Yali Gao, Xiaoyong LI, Hao PENG, Binxing Fang, Philip Yu. HinCTI: A Cyber Threat Intelligence Modeling and Identification System Based on Heterogeneous Information Network. TKDE 2020. [pdf]
 69. Shen Wang, et al. Heterogeneous Graph Matching Networks for Unknown Malware Detection. IJCAI 2019. [pdf]
 70. Yanfang Ye, et al. Out-of-sample Node Representation Learning for Heterogeneous Graph in Real-time Android Malware Detection. IJCAI 2019. [pdf]
 71. Shifu Hou, Yujie Fan, Yiming Zhang, Yanfang Ye. aCyber: Enhancing Robustness of Android Malware Detection System against Adversarial Attacks on Heterogeneous Graph based Model. CIKM 2019.
 72. Yujie Fan, Shifu Hou,Yiming Zhang, Yanfang Ye, Melih Abdulhayoglu. Gotcha-Sly Malware!Scorpion: A Metagraph2vec Based Malware Detection System. KDD 2018. [pdf]
 73. Hou S, Ye Y, Song Y, et al. HinDroid: An Intelligent Android Malware Detection System Based on Structured Heterogeneous Information Network. KDD 2017. [pdf]
 74. E-commerce

 75. Jixing Xu, Zhenlong Zhu, et al. Gemini: A novel and universal heterogeneous graph information fusing framework for online recommendations. KDD 2020. [pdf]
 76. Binbin Hu, et al. Cash-out User Detection based on Attributed Heterogeneous Information Network with a Hierarchical Attention Mechanism. AAAI 2019. [pdf]
 77. Jun Zhao, Zhou Zhou, et al. IntentGC: a Scalable Graph Convolution Framework Fusing Heterogeneous Information for Recommendation. KDD 2019. [pdf]
 78. Shaohua Fan, et al. Metapath-guided Heterogeneous Graph Neural Network for Intent Recommendation. KDD 2019. [pdf]
 79. Yukuo Cen, Xu Zou, Jianwei Zhang , Hongxia Yang, Jingren Zhou, Jie Tang. Representation Learning for Attributed Multiplex Heterogeneous Network. KDD 2019. [pdf]
 80. Weijian Chen, et al. Semi-supervised User Profiling with Heterogeneous Graph Attention Networks. IJCAI 2019. [pdf]
 81. Ao Li, Zhou Qin, Runshi Liu, Yiqun Yang, Dong Li. Spam Review Detection with Graph Convolutional Networks. CIKM 2019. [pdf]
 82. Ziqi Liu, Chaochao Chen, Xinxing Yang, Jun Zhou, Xiaolong Li, Le Song. Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection. CIKM 2018. [pdf]
 83. Vincent W. Zheng, Mo Sha, et al. Heterogeneous Embedding Propagation for Large-scale E-Commerce User Alignment. ICDM 2018. [pdf]
 84. Others

 85. Wenjuan Luo, Han Zhang, et al. Dynamic Heterogeneous Graph Neural Network for Real-time Event Prediction. KDD 2020. [pdf]
 86. Huiting Hong, et al. HetETA: Heterogeneous Information Network Embedding for Estimating Time of Arrival. KDD 2020. [pdf]
 87. Anahita Hosseini, Ting Chen, Wenjun Wu, Yizhou Sun, Majid Sarrafzadeh. HeteroMed: Heterogeneous Information Network for Medical Diagnosis. CIKM 2018. [pdf]

Classification

 1. Shuwen Yang, Guojie Song, Yilun Jin, Lun Du. Domain Adaptive Classification on Heterogeneous Information Networks. IJCAI 2020. [pdf]
 2. Zhihua Zhu, Xinxin Fan, Xiaokai Chu, Jingping Bi. HGCN: A Heterogeneous Graph Convolutional Network-Based Deep Learning Model Toward Collective Classification. KDD 2020. [pdf]
 3. Xin Li, Lidong Bing, Wai Lam, Bei Shi. Transformation Networks for Target-Oriented Sentiment Classification. ACL 2018. [pdf]
 4. Yizhou Zhang, Yun Xiong, Xiangnan Kong, Shanshan Li, Jinhong Mi, Yangyong Zhu. Deep Collective Classification in Heterogeneous Information Networks. WWW 2018. [pdf]
 5. Doris Xin, Ahmed El-Kishky, De Liao, Brandon Norick, Jiawei Han. Active Learning on Heterogeneous Information Networks: A Multi-armed Bandit Approach. ICDM 2018. [pdf]
 6. Ralitsa Angelova, Gjergji Kasneci, Gerhard Weikum. Graffiti: graph-based classification in heterogeneous networks. WWW 2012: 139-170. [pdf]
 7. Gupta M, Kumar P, Bhasker B. HeteClass: A Meta-path based framework for transductive classification of objects in heterogeneous information networks. Expert Systems with Applications, 2017, 68: 106-122. [pdf]
 8. Phiradet Bangcharoensap, Tsuyoshi Murata, Hayato Kobayashi, Nobuyuki Shimizu. Transductive Classification on Heterogeneous Information Networks with Edge Betweenness-based Normalization. WSDM 2016: 437-446. [pdf]
 9. Chenguang Wang, Yangqiu Song, Haoran Li, Ming Zhang, Jiawei Han. Text Classification with Heterogeneous Information Network Kernels. AAAI 2016: 2130-2136. [pdf]
 10. Mengting Wan, Yunbo Ouyang, Lance Kaplan, Jiawei Han. Graph Regularized Meta-path Based Transductive Regression in Heterogeneous Information Network. In Proceedings of the 2015 SIAM International Conference on Data Ming, 2015: 918-926. [pdf]
 11. Yann Jacob, Ludovic Denoyer, Patrick Gallinari. Learning Latent Representations of Nodes for Classifying in Heterogeneous Social Networks. WSDM 2014: 373-382. [pdf]
 12. Chen Luo, Renchu Guan, Zhe Wang, Chenghua Lin. HetPathMine: A Novel Transductive Classification Algorithm on Heterogeneous Information Networks. ECIR 2014: 210-221. [pdf]
 13. Siwar Jendoubi, Arnaud Martin, Ludovic Lietard, Boutheina Ben Yaghlane. Classification of Message Spreading in a Heterogeneous Social Network. IPMU 2014. [pdf]
 14. Yang Zhou, Ling Liu. Activity-edge Centric Multi-label Classification for Mining Heterogeneous Information Networks. KDD 2014: 1276-1285. [pdf]
 15. Xiangnan Kong, Bokai Cao, Philip S. Yu. Multi-Label Classification by Mining Label and Instance Correlations from Heterogeneous Information Networks. KDD 2013: 614-622. [pdf]
 16. Scott Deeann Chen, Yingyu Chen, Jiawei Han, Piere Moulin. A Feature-Enhanced Ranking-Based Classifier for Multimodal Data and Heterogeneous Information Networks. ICDM 2013: 997-1002. [pdf]
 17. Xiangnan Kong, Philip S. Yu, Ying Ding, David J. Wild. Meta Path-Based Collective Classification in Heterogeneous Information Networks. CIKM 2012: 1567-1571. [pdf]
 18. Rafael Geraldeli Rossi, Thiago de Paulo Faleiros, Alneu de Andrade Lopes, Solange Oliveira Rezende. Inductive Model Generation for Text Categorization using a Bipartite Heterogeneous Network. ICDM 2012: 1086-1091. [pdf]
 19. Ming Ji, Jiawei Han, Marina Danilevsky. Ranking-Based Classification of Heterogeneous Information Networks. KDD 2011: 1298-1306. [pdf]
 20. Ming Ji, Yizhou Sun, Marina Danilevsky, Jiawei Han, Jing Gao. Graph Regularized Transductive Classification on Heterogeneous Information Networks. ECML PKDD 2010: 570-586. [pdf]

Clustering

 1. Aldo G. Carranza, et al. Higher-order Clustering in Complex Heterogeneous Networks. KDD 2020. [pdf]
 2. Chen Lu, et al. Efficient and Incremental Clustering Algorithms on Star-Schema Heterogeneous Graphs. ICDE 2019.
 3. Xiang Li, et al. Spectral Clustering in Heterogeneous Information Networks. AAAI 2019.
 4. Lorenzo Dall'Amico, Romain Couillet and Nicolas Tremblay. Revisiting the Bethe-Hessian Improved Community Detection in Sparse Heterogeneous Graphs. NIPS 2019. [pdf]
 5. Li X, Wu Y, Ester M, et al. Semi-supervised Clustering in Attributed Heterogeneous Information Networks. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 1621-1629. [pdf]
 6. Nguyen P, Slominski A, Muthusamy V, et al. Process Trace Clustering: A Heterogeneous Information Network Approach. Proceedings of the 2016 SIAM International Conference on Data Mining Society for Industrial and Applied Mathematics, 2016: 279-287. [pdf]
 7. Vahan Petrosyan, Alexandre Proutiere. Viral Clustering: A Robust Method to Extract Structures in Heterogeneous Datasets. AAAI 2016. [pdf]
 8. Qian Wang, Zhaohui Peng, Senzhang Wang, Philip S. Yu, Qingzhong Li, Xiaoguang Hong. cluTM: Content and Link Integrated Topic Model on Heterogeneous Information Networks. WAIM 2015: 207-218. [pdf]
 9. Jonathan Kuck, Honglei Zhuang, Xifeng Yan, Hasan Cam, Jiawei Han. Query-Based Outlier Detection in Heterogeneous Information Networks. Adv Database Technol. 2015: 325-336. [pdf]
 10. Changhe Qiu, Wei Chen, Tenjiao Wang, Kai Lei. Overlapping Community Detection in Directed Heterogeneous Social Network. WAIM 2015: 490-493. [pdf]
 11. Chenguang Wang, Yangqiu Song, Ahmed EI-Kishky, Dan Roth, Ming Zhang, Jiawei Han. Incorporating World Knowledge to Document Clustering via Heterogeneous Information Networks. KDD 2015:1215-1224. [pdf]
 12. Junxiang Chen, Wei Dai, Yizhou Sun, Jennifer Dy. Clustering and Ranking in Heterogeneous Information Networks via Gamma-Poisson Model. In Proceedings of the 2015 SIAM International Conference on Data Mining, 2015: 425-432. [pdf]
 13. Chen Luo, Wei Pang, Zhe Wang. Semi-supervised Clustering on Heterogeneous Information Networks. PAKDD 2014: 548-559. [pdf]
 14. Chuan Shi, Ran Wang, Yitong Li, Philip S. Yu, Bin Wu. Ranking-based Clustering on General Heterogeneous Information Networks by Network Projection. CIKM 2014: 699-708. [pdf]
 15. Honglei Zhuang, Jing Zhang, George Brova, Jie Tang, Hasan Cam, Xifeng Yan, Jiawei Han. Mining Query-Based Subnetwork Outliers in Heterogeneous Information Networks. ICDM 2014: 1127-1132. [pdf]
 16. Brigitte Boden, Martin Ester, Thomas Seidl. Density-Based Subspace Clustering in Heterogeneous Networks. ECML PKDD 2014: 149-164. [pdf]
 17. Yang Zhou, Ling Liu. Social Influence Based Clustering of Heterogeneous Information Networks. KDD 2013: 338-346. [pdf]
 18. Manish Gupta, Jing Gao, Xifeng Yan, Hasan Cam, Jiawei Han. On Detecting Association-Based Clique Outliers in Heterogeneous Information Networks. ASONAM 2013: 108-115. [pdf]
 19. Qian Wang, Zhaohui Peng, Fei Jiang, Qingzhong Li. LSA-PTM: A Propagation-Based Topic Model Using Latent Semantic Analysis on Heterogeneous Information Networks. WAIM 2013: 13-24. [pdf]
 20. Juan David Cruz, C. Bothorel, F. Poulet. Integrating heterogeneous information within a social network for detecting communities. The 2013 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining, 2013: 1453-1454. [pdf]
 21. Ran Wang, Chuan Shi, Philip S. Yu, Bin Wu. Integrating Clustering and Ranking on Hybrid Heterogeneous Information Network. PAKDD 2013: 583-594. [pdf]
 22. Chi Wang, Marina Danilevsky, Jialu Liu, Nihit Desai, Heng Ji, Jiawei Han. Constructing Topical Hierarchies in Heterogeneous Information Networks. Knowledge and information Systems 2015: 529-558. [pdf]
 23. Manish Gupta, Jing Gao, Jiawei Han. Community Distribution Outlier Detection in Heterogeneous Information Networks. ECML PKDD 2013: 557-573. [pdf]
 24. Yizhou Sun, Charu C. Aggarwal, Jiawei Han. Relation Strength-Aware Clustering of Heterogeneous Information Networks with Incomplete Attributes. VLDB Endowment 2012: 394-405. [pdf]
 25. Yizhou Sun, Brandon Norick, Jiawei Han, Xifeng Yan, Philip S. Yu, Xiao Yu. PathSelClus: Integrating Meta-Path Selection with User-Guided Object Clustering in Heterogeneous Information Networks. TKDD 2012. [pdf]
 26. Guo-Jun Qi, Charu C. Aggarwal, Thomas S. Huang. On Clustering Heterogeneous Social Media Objects with Outlier Links. WSDM 2012: 553-562. [pdf]
 27. Charu C. Aggarwal, Yan Xie, Philip S. Yu. Towards Community Detection in Locally Heterogeneous Networks. In Proceedings of the 2011 SIAM International Conference on Data Mining, 2011: 391-402. [pdf]
 28. Hongbo Deng, Jiawei Han, Bo Zhao, Yintao Yu, Cindy Xide Lin. Probabilistic Topic Models with Biased Propagation on Heterogeneous Information Networks. KDD 2011: 1271-1279. [pdf]
 29. Hongbo Deng, Bo Zhao, Jiawei Han. Collective Topic Modeling for Heterogeneous Networks. SIGIR 2011: 1109-1110. [pdf]
 30. Faris Alqadah, Raj Bhatnagar. A Game Theoretic Framework for Heterogeneous Information Network Clustering. KDD 2011: 795-804. [pdf]
 31. Yizhou Sun, Yintao Yu, Jiawei Han. Ranking-Based Clustering of Heterogeneous Information Networks with Star Network Schema. KDD 2009: 797-806. [pdf]
 32. Yizhou Sun, Jiawei Han, Peixiang Zhao, Zhijun Yin, Hong Cheng, Tianyi Wu. RankClus: Integrating Clustering with Ranking for Heterogeneous Information Network Analysis. EDBT 2009: 565-576. [pdf]

Information Fusion

 1. Jiayi Chen, Aidong Zhang. HGMF: Heterogeneous Graph-based Fusion for Multimodal Data with Incompleteness. KDD 2020. [pdf]
 2. Sihui Luo, et al. Knowledge Amalgamation from Heterogeneous Networks by Common Feature Learning. IJCAI 2019.
 3. Peizhi Wu, Yi Tu, Zhenglu Yang, Adam Jatowt, Masato Odagaki. Deep Modeling of the Evolution of User Preferences and Item Attributes in Dynamic Social Networks. WWW 2018. [pdf]
 4. Wei Shen, Jiawei Han, Jianyong Wang, Xiaojie Yuan, Zhenglu Yang. SHINE+: A General Framework for Domain-Specific Entity Linking with Heterogeneous Information Networks. [pdf]
 5. Wei H, Zhang F, Yuan N J, et al. Beyond the Words: Predicting User Personality from Heterogeneous Information. Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, 2017: 305-314. [pdf]
 6. Jie Tang, Tiancheng Lou, Jon Kleinberg, Sen Wu. Transfer Learning to Infer Social Ties across Heterogeneous Networks. TOIS 2016. [pdf]
 7. Jiawei Zhang, Philip S. Yu. PCT: Partial Co-Alignment of Social Networks. WWW 2016: 749-759. [pdf]
 8. Chun-Ta Lu, Sihong Xie, Weixiang Shao, Lifang He, Philip S. Yu. Item Recommendation for Emerging Online Businesses. IJCAI 2016: 3797-3803. [pdf]
 9. Jiawei Zhang, Philip S. Yu, Yuanhua Lv, Qianyi Zhan. Information Diffusion at Wokplace. CIKM 2016. [pdf]
 10. Luo Y, Wen Y, Tao D. On Combining Side Information and Unlabeled Data for Heterogeneous Multi-Task Metric Learning. IJCAI 2016: 1809-1815. [pdf]
 11. Qianyi Zhan, Jiawei Zhang, Philip S. Yu, Sherry Emery. Junyuan Xie. Discover Tipping Users For Cross Network Influencing. IEEE IRI 2016. [pdf]
 12. Jiawei Zhang, Weixiang Shao, Senzhang Wang, Xiangnan Kong, Philip S. Yu. Partial Network Alignment with Anchor Meta Path and Truncated Generic Stable Matching. IEEE IRI 2015: 166-173. [pdf]
 13. Jiawei Zhang, Philip S. Yu. Multiple Anonymized Social Networks Alignment. ICDM 2015: 599-608. [pdf]
 14. Jiawei Zhang, Philip S. Yu. Integrated Anchor and Social Link Predictions across Social Networks. JICAI 2015: 2125-2131. [pdf]
 15. Qianyi Zhan, Jiawei Zhang, Senzhang Wang, Philip S. Yu, Junyuan Xie. Influence Maximization across Partially Aligned Heterogeneous Social Networks. PAKDD 2015:58-69. [pdf]
 16. Jiawei Zhang, Philip S. Yu. Community Detection for Emerging Networks. SIAM 2015: 127-135. [pdf]
 17. Songchang Jin, Jiawei Zhang, Philip S. Yu, Shuqiang Yang, Aiping Li. Synergistic Partitioning in Multiple Large Scale Social Networks. Big Data 2015: 281-290. [pdf]
 18. Jiawei Zhang, Philip S. Yu, Zhi-Hua Zhou. Meta-path based Multi-Network Collective Link Prediction. KDD 2014: 1286-1295. [pdf]
 19. Danai Koutra, Hanghang Tong, David Lubensky. BIG-ALIGN: Fast Bipartite Graph Alignment. ICDM 2013: 389-398. [pdf]

Link Prediction

 1. Xiaoxue Li, Yanmin Shang, et al. Type-Aware Anchor Link Prediction across Heterogeneous Networks Based on Graph Attention Network. AAAI 2020. [pdf]
 2. Hongwei Wang, Fuzheng Zhang, Min Hou, Xing Xie, Minyi Guo, Qi Liu. SHINE: Signed Heterogeneous Information Network Embedding for Sentiment Link Prediction. WSDM 2018. [pdf]
 3. Jundong Li, Kewei Cheng, Liang Wu, Huan Liu. Streaming Link Prediction on Dynamic Attributed Networks. WSDM 2018. [pdf]
 4. Hongxu Chen, Hongzhi Yin, Weiqing Wang, Hao Wang, Quoc Viet Hung Nguyen, Xue Li. PME: Projected Metric Embedding on Heterogeneous Networks for Link Prediction. KDD 2018. [pdf]
 5. Charu C. Aggarwal, Yan Xie, Philip S. Yu. A framework for dynamic link prediction in heterogeneous networks. Statistical Analysis and Data Mining 2014: 14-33. [pdf]
 6. Jingpeng Chen, Hongbo Gao, Zhenyu Wu, Deyi Li. Tag Co-occurrence Relationship Prediction in Heterogeneous Information Networks. ICPADS 2013: 528-533. [pdf]
 7. Jia J, Wang B, Zhang L, et al. AttriInfer: Inferring User Attributes in Online Social Networks Using Markov Random Fields. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 1561-1569. [pdf]
 8. Xiaohuan Cao,Yuyan Zheng, Chuan Shi,Jingzhi Li,Bin Wu. Meta-path-based link prediction in schema-rich heterogeneous information network. IJDSA 2017. [pdf]
 9. Zhang J, Chen J, Zhu J, et al. Link prediction with cardinality constraint. Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, 2017: 121-130. [pdf]
 10. Zhang J, Chen J, Zhi S, et al. Link Prediction across Aligned Networks with Sparse and Low Rank Matrix Estimation. ICDE 2017: 971-982. [pdf]
 11. Jie Tang, Tiancheng Lou, Jon Kleinberg, Sen Wu. Transfer Learning to Infer Social Ties across Heterogeneous Networks. TOIS 2016. [pdf]
 12. Xiaohuan Cao,Yuyan Zheng, Chuan Shi,Jingzhi Li,Bin Wu. Link Prediction in Schema-Rich Heterogeneous Information Network. PAKDD 2016. [pdf]
 13. Zeng X, Li Y, Leung S C H, et al. Investment behavior prediction in heterogeneous information network. Neurocomputing, 2016, 217: 125-132. [pdf]
 14. Fu G, Ding Y, Seal A, et al. Predicting drug target interactions using meta-path-based semantic network analysis. BMC bioinformatics, 2016, 17(1): 160. [pdf]
 15. Zeng J, Zhou K, Ma X, et al. Exploiting Cluster-based Meta Paths for Link Prediction in Signed Networks. Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and Knowledge Management, 2016: 1905-1908. [pdf]
 16. Yuchi Ma, Ning Yang, Chuan Li, Lei Zhang, Philip S. Yu. Predicting Neighbor Distribution in Heterogeneous Information Networks. SIAM 2015: 784-791. [pdf]
 17. Jiawei Han, Philip S. Yu, Yuanhua Lv. Organizational Chart Inference. KDD 2015: 1435-1444. [pdf]
 18. Fangbing Liu, Shu-Tao Xia. Link Prediction in Aligned Heterogeneous Networks. PAKDD 2015: 33-44. [pdf]
 19. Yutao Zhang, Jie Tang, Zhilin Yang, Jian Pei, Philip S. Yu. COSNET: Connecting Heterogeneous Social Networks with Local and Global Consistency. KDD 2015: 1485-1494. [pdf]
 20. Jiawei Zhang, Xiangnan Kong, Philip S. Yu. Transferring Heterogeneous Links across Location-Based Social Networks. WSDM 2014: 303-312. [pdf]
 21. Bokai Cao, Xiangnan Kong, Philip S. Yu. Collective Prediction of Multiple Types of Links in Heterogeneous Information Networks. ICDM 2014:50-59. [pdf]
 22. Jiawei Zhang, Xiangnan Kong, Philip S. Yu. Predicting Social Links for New Users across Aligned Heterogeneous Social Networks. ICDM 2013: 1289-1294. [pdf]
 23. Xiangnan Kong, Jiawei Zhang, Philip S. Yu. Inferring Anchor Links across Multiple Heterogeneous Social Networks. CIKM 2013: 179-188. [pdf]
 24. Yizhou Sun, Jiawei Han, Charu C. Aggarwal, Nitesh V. Chawla. When Will It Happen? –Relationship Prediction in Heterogeneous Information Networks. WSDM 2012: 663-672. [pdf]
 25. Jin Huang, Feiping Nie, Heng Huang, Yi-Cheng Tu. Trust Prediction via Aggregating Heterogeneous Social Networks. CIKM 2012: 1774-1778. [pdf]
 26. Yang Yang, Nitesh Chawla, Yizhou Sun, Jiawei Han. Predicting Links in Multi-Relational and Heterogeneous Networks. ICDM 2012: 755-764. [pdf]
 27. Charu Aggarwal, Yan Xie, Philip S. Yu. On Dynamic Link Inference in Heterogeneous Networks. SIAM 2012: 415-426. [pdf]
 28. Yang Yang, Jie Tang, Jacklyne Keomany, Yanting Zhao, Juanzi Li, Ying Ding, Tian Li, Liangwei Wang. Mining Competitive Relationships by Learning across Heterogeneous Networks. CIKM 2012: 1432-1441. [pdf]
 29. Yuxiao Dong, Jie Tang, Sen Wu, Jilei Tian, Nitesh V. Chawla, Jinghai Rao, Huanhuan Cao. Link Prediction and Recommendation across Heterogeneous Social Networks. ICDM 2012: 181-190. [pdf]
 30. Xiao Yu, Quanquan Gu, Mianwei Zhou, Jiawei Han. Citation Prediction in Heterogeneous Bibliographic Networks. SIAM 2012: 1119-1130. [pdf]
 31. Yizhou Sun, Rick Barber, Manish Gupta, Charu C. Aggarwal, Jiawei Han. Co-Author Relationship Prediction in Heterogeneous Bibliographic Networks. ASONAM 2011: 121-128. [pdf]
 32. Qiankun Zhao, Sourav S. Bhowmick, Xin Zheng, Kai Yi. Characterizing and Predicting Community Members from Evolutionary and Heterogeneous Networks. CIKM 2008: 309-318. [pdf]

Ranking

 1. Zeyu Li, et al. Personalized Question Routing via Heterogeneous Network Embedding. AAAI 2019. [pdf]
 2. Zhengshen Jiang, Hongzhi Liu, Bin Fu, Zhonghai Wu, Tao Zhang. Recommendation in Heterogeneous Information Networks Based on Generalized Random Walk Model and Bayesian Personalized Ranking. WSDM 2018. [pdf]
 3. Chuan Shi, Yitong Li, Philip S. Yu, Bin Wu. Constrained-meta-path-based ranking in heterogeneous information network. Knowledge and Information Systems 2016: 719-747. [pdf]
 4. Freeman D M. Can You Spot the Fakes?: On the Limitations of User Feedback in Online Social Networks. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 1093-1102. [pdf]
 5. Wang S, Yang R, Xiao X, et al. FORA: Simple and Effective Approximate Single-Source Personalized PageRank. Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2017: 505-514. [pdf]
 6. Mazumder S, Liu B. Context-aware Path Ranking for Knowledge Base Completion. IJCAI 2017. [pdf]
 7. Liang J, Ajwani D, Nicholson P K, et al. What links alice and bob?: Matching and ranking semantic patterns in heterogeneous networks. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2016: 879-889. [pdf]
 8. Vang V.Le, Hien T. Nguyen, Vaclav Snasel, Tran Trong Dao. Identify Influential Spreaders in Online Social Networks Based on Social Meta Path and PageRank. CSoNet 2016: 51-61. [pdf]
 9. Ronghua Liang, Xiaorui Jiang. Scientific Ranking over Heterogeneous Academic Hypernetwork. AAAI 2016. [pdf]
 10. Min-Hsuan Tsai, Charu Aggarwal, Thomas Huang. Ranking in Heterogeneous Social Media. WSDM 2014: 613-622. [pdf]
 11. Jingyuan Zhang, Xiangnan Kong, Luo Jie, Yi Chang, Philip S. Yu. NCR: A Scalable Network-Based Approach to Co-Ranking in Question-and-Answer Sites. CIKM 2014: 709-718. [pdf]
 12. Xiaozhong Liu, Yingying Yu, Chun Guo, Yizhou Sun. Meta-Path-Based Ranking with Pseudo Relevance Feedback on Heterogeneous Graph for Citation Recommendation. CIKM 2014: 121-130. [pdf]
 13. Yitong Li, Chuan Shi, Philip S. Yu, Qing Chen. HRank: A Path Based Ranking Method in Heterogeneous Information Network. WAIM 2014: 553-565. [pdf]
 14. Senzhang Wang, Sihong Xie, Xiaoming Zhang, Zhoujun Li, Philip S. Yu. Future Influence Ranking of Scientific Literature. SIAM 2014: 749-757. [pdf]
 15. Bo Wang, Jie Tang, Wei Fan, Songcan Chen, Chenhao Tan, Zi Yang. Query-dependent cross-domain ranking in heterogeneous network. Knowledge and Information Systems 2013: 109-145. [pdf]
 16. Laure Soulier, Lamjed Ben Jabeur, Lynda Tamine, Wahiba Bahiba Bahsoun. On Ranking Relevant Entities in Heterogeneous Networks Using a Language-Based Model. ASIS&T 2013: 500-515. [pdf]
 17. Hongzhao Huang, Arkaitz Zubiaga, Heng Ji, Hongbo Deng, Dong Wang, Heiu Le, Tarek Abdelzaher, Jiawei Han, Alice Leung, John Hancock, Clare Voss. Tweet Ranking Based on Heterogeneous Networks. ICCL 2012: 1239-1256. [pdf]
 18. Xutao Li, Michael K. Ng, Yunming Ye. HAR: Hub, Authority and Relevance Scores in Multi-Relational Data for Query Search. SIAM 2012: 141-152. [pdf]
 19. Michael K. Ng, Xutao Li, Yunming Ye. MultiRank: Co-Ranking for Objects and Relations in Multi-Relational Data. KDD 2011: 1217-1225. [pdf]
 20. Hongbo Deng, Michael R. Lyu, Irwin King. A Generalized Co-HITS Algorithm and Its Application to Bipartite Graphs. KDD 2009: 239-248. [pdf]
 21. Ding Zhou, Sergey A. Orshanskiy, Hongyuan Zha, C. Lee Giles. Co-Ranking Authors and Documents in a Heterogeneous Network. ICDM 2007: 739-744. [pdf]

Recommendation

 1. Xin Wang, Ying Wang, Yunzhi Ling.Attention-Guide Walk Model in Heterogeneous Information Network for Multi-Style Recommendation Explanation. AAAI 2020. [pdf]
 2. Yifan Wang, et al.DisenHAN: Disentangled Heterogeneous Graph Attention Network for Recommendation. CIKM 2020. [pdf]
 3. Jiarui Jin, et al.An Efficient Neighborhood-based Interaction Model for Recommendation on Heterogeneous Graph. KDD 2020. [pdf]
 4. Jixing Xu, et al.Gemini: A Novel and Universal Heterogeneous Graph Information Fusing Framework for Online Recommendations. KDD 2020. [pdf]
 5. Siwei Liu, et al.A Heterogeneous Graph Neural Model for Cold-start Recommendation. SIGIR 2020. [pdf]
 6. Ye Bi, Liqiang Song, Mengqiu Yao, Zhenyu Wu, Jianming Wang, Jing Xiao.A Heterogeneous Information Network based Cross Domain Insurance Recommendation System for Cold Start Users. SIGIR 2020. [pdf]
 7. Zhenyu Han, et al.Genetic Meta-Structure Search for Recommendation in Heterogeneous Information Network. CIKM 2020.
 8. M. Vijaikumar, et al.GAMMA: A Graph and Multi-view Memory Attention Mechanism for Top-N Heterogeneous Recommendation. PAKDD 2020.
 9. Huan Zhao, Yingqi Zhou, Yangqiu Song and Dik Lun Lee. Motif Enhanced Recommendation over Heterogeneous Information Network. CIKM 2019. [pdf]
 10. Zekai Wang, Hongzhi Liu, Yingpeng Du, Zhonghai Wu and Xing Zhang. Unified Embedding Model over Heterogeneous Information Network for Personalized Recommendation. IJCAI 2019. [pdf]
 11. Shaohua Fan, et al. Metapath-guided Heterogeneous Graph Neural Network for Intent Recommendation. KDD 2019. [pdf]
 12. Chuan Shi, et al. Heterogeneous information network embedding for recommendation.TKDE 2018. [pdf]
 13. Yanan Xu, et al. Learning Shared Vertex Representation in Heterogeneous Graphs with Convolutional Networks for Recommendation. IJCAI 2019. [pdf]
 14. Sharad Nandanwar, Aayush Moroney, M. N. Murty. Fusing Diversity in Recommendations in Heterogeneous Information Networks. WSDM 2018. [pdf]
 15. Xu Chen, Hongteng Xu, Yongfeng Zhang, Jiaxi Tang, Yixin Cao, Zheng Qin, Hongyuan Zha. Sequential Recommendation with User Memory Networks. WSDM 2018. [pdf]
 16. Yi Tay, Luu Anh Tuan, Siu Cheung Hui. Multi-Pointer Co-Attention Networks for Recommendation. KDD 2018. [pdf]
 17. Qinyong Wang, Hongzhi Yin, Zhiting Hu, Defu Lian, Hao Wang, Zi Huang. Neural Memory Streaming Recommender Networks with Adversarial Training. KDD 2018. [pdf]
 18. Junliang Yu, Min Gao, Jundong Li, Hongzhi Yin, Huan Liu. Adaptive Implicit Friends Identification over Heterogeneous Network for Social Recommendation. CIKM 2018. [pdf]
 19. Binbin Hu, Chuan Shi, Wayne Xin Zhao, Tianchi Yang. Local and Global Information Fusion for Top-N Recommendation in Heterogeneous Information Network. CIKM 2018. [pdf]
 20. Xiaotian Han, Chuan Shi, Senzhang Wang, Philip S. Yu, Li Song. Aspect-Level Deep Collaborative Filtering via Heterogeneous Information Networks. IJCAI 2018. [pdf]
 21. Ana-Andreea Stoica, Christopher Riederer, Augustin Chaintreau. Algorithmic Glass Ceiling in Social Networks. WWW 2018. [pdf]
 22. Hongwei Wang, Fuzheng Zhang, Xing Xie, Minyi Guo. DKN: Deep Knowledge-Aware Network for News Recommendation. WWW 2018. [pdf]
 23. Yufei Wen, Lei Guo, Zhumin Chen, Jun Ma. Network Embedding Based Recommendation Method in Social Networks. WWW 2018. [pdf]
 24. Zhuoren Jiang, Yue Yin, Liangcai Gao, Yao Lu, Xiaozhong Liu. Cross-language Citation Recommendation via Hierarchical Representation Learning on Heterogeneous Graph. SIGIR 2018. [pdf]
 25. Wang X, Hoi S C H, Ester M, et al. Learning personalized preference of strong and weak ties for social recommendation. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 1601-1610. [pdf]
 26. Jing Zheng, Jian Liu, Chuan Shi, Fuzhen Zhuang, Jingzhi Li, Bin Wu. Recommendation in heterogeneous information network via dual similarity regularization. International Journal of Data Science and Analytics. [pdf]
 27. Zhao H, Yao Q, Li J, et al. Meta-Graph Based Recommendation Fusion over Heterogeneous Information Networks. Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining ACM, 2017: 635-644. [pdf]
 28. Yu F, Li Z, Jiang S, et al. Personalized POI Groups Recommendation in Location-Based Social Networks. Asia-Pacific Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint Conference on Web and Big Data Springer, Cham, 2017: 114-123. [pdf]
 29. Guo C. Feature Generation and Selection on the Heterogeneous Graph for Music Recommendation. Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, 2016: 715-715. [pdf]
 30. Chuan Shi, Jian Liu, Fuzhen Zhuang, Philip S. Yu, Bin Wu. Integrating Heterogeneous Information via Flexible Regularization Framework for Recommendation. Knowledge and Information Systems 2016: 835-859. [pdf]
 31. Zhao F, Guo Y. Improving Top-N Recommendation with Heterogeneous Loss. IJCAI 2016: 2378-2384. [pdf]
 32. Jing Zheng, Jian Liu, Chuan Shi, Fuzhen Zhuang, Jingzhi Li, Bin Wu. Dual Similarity Regularization for Recommendation. PAKDD 2016: 542-554. [pdf]
 33. Jian Wu, Liang Chen, Qi Yu, Panpan Han, Zhaohui Wu. Trust-aware media recommendation in heterogeneous social networks. WWW 2015: 139-157. [pdf]
 34. Chuan Shi, Zhiqiang Zhang, Ping Luo, Philip S. Yu, Yading Yue, Bin Wu. Semantic Path based Personalized Recommendation on Weighted Heterogeneous Information Networks. CIKM 2015: 453-462. [pdf]
 35. Chen Yang, Jianshan Sun, Jian Ma, Shanshan Zhang, Gang Wang, Zhongsheng Hua. Scientific Collaborator Recommendation in Heterogeneous Bibliographic Networks. HICSS 2015: 552-561. [pdf]
 36. Xiao Yu, Xiang Ren, Yizhou Sun, Quanquan Gu, Bradley Sturt, Urvashi Khandelwal, Brandon Norick, Jiawei Han. Personalized Entity Recommendation: A Heterogeneous Information Network Approach. WSDM 2014: 283-292. [pdf]
 37. Robin Burke, Fatemeh Vahedian, Bamshad Mobasher. Hybrid Recommendation in Heterogeneous Networks. UMAP 2014: 49-60. [pdf]
 38. Chen Luo, Wei Pang, Zhe Wang. Hete-CF: Social-Based Collaborative Filtering Recommendation using Heterogeneous Relations. ICDM 2014. [pdf]
 39. Xiang Ren, Jialu Liu, Xiao Yu, Urvashi Khandewal, Quanquan Gu, Lidan Wang, Jiawei Han. ClusCite: Effective Citation Recommendation by Information Network-Based Clustering. KDD 2014: 821-830. [pdf]
 40. Xiao Yu, Xiang Ren, Yizhou Sun, Bradley Sturt, Urvashi Khandelwal, Quanquan Gu, Brandon Norick, Jiawei Han. Recommendation in Heterogeneous Information Networks with Implicit User Feedback. RecSys 2013: 347-350. [pdf]
 41. Mohsen Jamali, Laks V.S. Lakshmanan. HeteroMF: Recommendation in Heterogeneous Information Networks using Context Dependent Factor Models. WWW 2013: 643-654. [pdf]
 42. Chuan Shi, Chong Zhou, Xiangnan Kong, Philip S. Yu, Gang Liu, Bai Wang. HeteRecom: A Semantic-based Recommendation System in Heterogeneous Networks. KDD 2012: 1552-1555. [pdf]

Similarity Measure

 1. Xichuan Niu, et al. A Dual Heterogeneous Graph Attention Network to Improve Long-Tail Performance for Shop Search in E-Commerce. KDD 2020. [pdf]
 2. Paheli Bhattacharya, et al. Hier-SPCNet: A Legal Statute Hierarchy-based Heterogeneous Network for Computing Legal Case Document Similarity. SIGIR 2020. [pdf]
 3. Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Fanwei Zhu, Kevin Chen-Chuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying. Distance-aware DAG Embedding for Proximity Search on Heterogeneous Graphs. AAAI 2018. [pdf]
 4. Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Zhao Li, Hongxia Yang, Minghui Wu, Jing Ying. Interactive Paths Embedding for Semantic Proximity Search on Heterogeneous Graphs. KDD 2018. [pdf]
 5. Jeremy G. Hoskins, Cameron Musco, Christopher Musco, Charalampos E. Tsourakakis. Inferring Networks From Random Walk-Based Node Similarities. NIPS 2018. [pdf]
 6. Yujie Fan, Yiming Zhang, Yanfang Ye, Xin Li. Automatic Opioid User Detection From Twitter: Transductive Ensemble Built On Different Meta-graph Based Similarities Over Heterogeneous Information Network. IJCAI 2018. [pdf]
 7. Zemin Liu, Vincent W. Zheng, Zhou Zhao, Hongxia Yang, Kevin ChenChuan Chang, Minghui Wu, Jing Ying. Subgraph-augmented Path Embedding for Semantic User Search on Heterogeneous Social Network. WWW 2018. [pdf]
 8. Chenguang Wang, Yangqiu Song, Haoran Li, Ming Zhang, Jiawei Han. Unsupervised meta-path selection for text similarity measure based on heterogeneous information networks.Data Mining and Knowledge Discovery, 32(6): 1735-1767 (2018)[pdf]
 9. Carl Yang, Mengxiong Liu, Frank He, Xikun Zhang, Jian Peng, Jiawei Han. Similarity Modeling on Heterogeneous Networks via Automatic Path Discovery. ECMLPKDD 2018. [pdf]
 10. Yun Xiong, Yanyong Zhu, Philip S. Yu. Top-k Similarity Join in Heterogeneous Information Networks. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 27(6), 1710-1723. [pdf]
 11. Patil V, Vasappanavara R, Ghorpade T. Comparative analysis of similarity measures in Heterogeneous Information Network. ISCO 2017: 297-301. [pdf]
 12. Xiao Y, Zhang J, Deng L. Prediction of lncRNA-protein interactions using HeteSim scores based on heterogeneous networks. Scientific Reports, 2017, 7(1): 3664. [pdf]
 13. Zhang J, Tang J, Ma C, et al. Fast and flexible top-k similarity search on large networks. ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2017, 36(2): 13. [pdf]
 14. Shi Y, Chan P W, Zhuang H, et al. PReP: Path-Based Relevance from a Probabilistic Perspective in Heterogeneous Information Networks. KDD 2017. [pdf]
 15. Wang C, Song Y, Li H, et al. Distant Meta-Path Similarities for Text-Based Heterogeneous Information Networks. CIKM 2017. [pdf]
 16. Zhu T, Peng Z, Wang X, et al. Measuring the Similarity of Nodes in Signed Social Networks with Positive and Negative Links. Asia-Pacific Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint Conference on Web and Big Data Springer, Cham, 2017: 399-407. [pdf]
 17. Chenguang Wang, Yizhou Sun, Yanglei Song, Jiawei Han, Yangqiu Song, Lidan Wang, Ming Zhang. RelSim: Relation Similarity Search in Schema-Rich Heterogeneous Information Networks. In Proceedings of the 2016 SIAM International Conference on Data Mining, 2016: 621-629. [pdf]
 18. Huang Z, Zheng Y, Cheng R, et al. Meta structure: Computing relevance in large heterogeneous information networks. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016: 1595-1604. [pdf]
 19. Zhang K, Zhu K Q, Hwang S. An Association Network for Computing Semantic Relatedness. AAAI 2015: 593-600. [pdf]
 20. Mingxi Zhang, Hao Hu, Zhenying He, Wei Wang. Top-k similarity search in heterogeneous information networks with x-star networks schema. Expert Systems with Applications, vol. 42, no. 2, pp. 699-712, 201. [pdf]
 21. Min Zhu, Tianchen Zhu, Zhaohui Peng, Guang Yang, Yang Xu, Senzhang Wang, Xiangwei Wang, Xiaoguang Hong. Relevance Search on Signed Heterogeneous Information Network Based on Meta-path Factorization. WAIM 2015: 181-192. [pdf]
 22. Xiaofeng Meng, Chuan Shi, Yitong Li, Lei Zhang, Bin Wu. Relevance Measure in Large-Scale Heterogeneous Networks. APWeb 2014: 636-643. [pdf]
 23. Leong Hou U., Kun Yao, Hoi Fong Mak. PathSimExt: Revisiting PathSim in Heterogeneous Information Networks. WAIM 2014: 38-42. [pdf]
 24. Shaoli Bu, Xiaoguang Hong, Zhaohui Peng, Qingzhong Li. Integrating Meta-Path Selection with User-Preference for Top-k Relevant Search in Heterogeneous Information Networks. In Proceedings of the 2014 IEEE 18th International Conference on Computer Cooperative Work in Design, 2014: 301-306. [pdf]
 25. Chuan Shi, Xiangnan Kong, Yue Huang, Philip S. Yu, Bin Wu. HeteSim: A General Framework for Relevance Measure in Heterogeneous Networks. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, vol. 26, no. 10, pp. 2476-2492, 2014. [pdf]
 26. Jiazhen He, James Bailey, and Rui Zhang. Exploiting Transitive Similarity and Temporal Dynamics for Similarity Search in Heterogeneous Information Networks. DASFAA 2014: 141-155. [pdf]
 27. Congcong Li, Jing Sun, Yun Xiong, Guangyong Zheng. An Efficient Drug-Target Interaction Mining Algorithm in Heterogeneous Biological Networks. PAKDD 2014: 65-76. [pdf]
 28. Xiao Yu, Yizhou Sun, Brandon Norick, Tiancheng Mao, Jiawei Han. User Guided Entity Similarity Search Using Meta-Path Selection in Heterogeneous Information Networks. CIKM 2012: 2025-2029. [pdf]
 29. Chuan Shi, Xiangnan Kong, Philip S. Yu, Sihong Xie, Bin Wu. Relevance Search in Heterogeneous Networks. VLDB Endowment 2011: 992-1003. [pdf]
 30. Guan Wang, Qingbo Hu, Philip S. Yu. Influence and Similarity on Heterogeneous Networks. CIKM 2012: 1462-1466. [pdf]
 31. Yizhou Sun, Jiawei Han, Xifeng Yan, Philip S. Yu, Tianyi Wu. PathSim: Meta Path-Based Top-k Similarity Search in Heterogeneous Information Networks. VLDB Endowment, vol.4 pp. 992-1003, 201. [pdf]
 32. Chi Wang, Rajat Raina, David Fong, Ding Zhou, Jiawei Han, Greg Badros. Learning Relevance from Heterogeneous Social Network and Its Application in Online Targeting. SIGIR 2011: 655-664. [pdf]
 33. Ni Lao, William W. Cohen. Relational retrieval using a combination of path-constrained random walks. Machine Learning, vol 81, no.2, pp.53-67, 2010. [pdf]
 34. Ni Lao, Willian W. Cohen. Fast Query Execution for Retrieval Models Based on Path-Constrained Random Walks. KDD 2010: 881-888. [pdf]

Transfer Learning

 1. Zhuoren Jiang, Jian Wang, Lujun Zhao, Changlong Sun, Yao Lu and Xiaozhong Liu. Cross-domain Aspect Category Transfer and Detection via Traceable Heterogeneous Graph Representation Learning. CIKM 2019. [pdf]
 2. Jing Zheng, Fuzhen Zhuang, Chuan Shi. Local Ensemble across Multiple Sources for Collaborative Filtering. CIKM 2017. [pdf]
 3. Ying Wei, Yin Zhu, Cane Wing-ki Leung, Yangqiu Song, Qiang Yang. Instilling Social to Physical: Co-Regularized Heterogeneous Transfer Learning. AAAI 2016. [pdf]

Heterogeneous Graph Neural Network

 1. Xiao Wang, et al. Heterogeneous Graph Attention Network.WWW 2019. [pdf]
 2. Yongji Wu, et al. Graph Convolutional Networks on User Mobility Heterogeneous Graphs for Social Relationship Inference. IJCAI 2019. [pdf]
 3. Weijian Chen, et al. Semi-supervised User Profiling with Heterogeneous Graph Attention Networks. IJCAI 2019. [pdf]
 4. Binbin Hu, Yuan Fang, and Chuan Shi. Adversarial Learning on Heterogeneous Information Networks. KDD 2019. [pdf]
 5. Chuxu Zhang, Dongjin Song, Chao Huang, et al. Heterogeneous Graph Neural Network. KDD 2019. [pdf]
 6. Chuxu Zhang, Dongjin Song, Chao Huang, Ananthram Swami, Nitesh V. Chawla. Heterogeneous Graph Neural Network. KDD 2019
 7. Hao Peng, Jianxin Li, Qiran Gong, Yangqiu Song, Yuanxing Ning, Kunfeng Lai and Philip S. Yu. Fine-grained Event Categorization with Heterogeneous Graph Convolutional. IJCAI 2019. [pdf]
 8. Yizhou Zhang, Yun Xiong, Xiangnan Kong, Shanshan Li, Jinhong Mi, Yangyong Zhu. Deep Collective Classification in Heterogeneous Information Networks. WWW 2018. [pdf]
 9. Ziqi Liu, Chaochao Chen, Xinxing Yang, Jun Zhou, Xiaolong Li, Le Song. Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection. CIKM 2018. [pdf]
 10. Marinka Zitnik, Monica Agrawal, Jure Leskovec. Modeling polypharmacy side effects with graph convolutional networks. ISMB 2018. [pdf]

Others

 1. Qiwei Zhong, et al. Financial Defaulter Detection on Online Credit Payment via Multi-view Attributed Heterogeneous Information Network. WWW 2020. [pdf]
 2. Jiafeng Hu, et al. Discovering Maximal Motif Cliques in Large Heterogeneous Information Networks. ICDE 2019.
 3. Yugang Ji, et al. Integrating Topic Model and Heterogeneous Information Network for Aspect Mining with Rating Bias. PAKDD 2019. [pdf]
 4. Yang, Christopher C., and Ling Jiang. "Enriching User Experience in Online Health Communities Through Thread Recommendations and Heterogeneous Information Network Mining." *IEEE Transactions on Computational Social Systems* 5.4 (2018): 1049-1060.
 5. Wenjian Hu, Krishna Kumar Singh, Fanyi Xiao, Jinyoung Han, Chen-Nee Chuah, Yong Jae Lee. Who Will Share My Image? Predicting the Content Diffusion Path in Online Social Networks. WSDM 2018. [pdf]
 6. Ziqi Liu, Chaochao Chen, Xinxing Yang, Jun Zhou, Xiaolong Li, Le Song. Heterogeneous Graph Neural Networks for Malicious Account Detection. CIKM 2018. [pdf]
 7. Guilherme Gomes, Vinayak Rao, Jennifer Neville. Multi-level hypothesis testing for populations of heterogeneous networks. ICDM 2018. [pdf]
 8. Carl Yang, Chao Zhang, Jiawei Han, Xuewen Chen, Jieping Ye. Did You Enjoy the Ride: Understanding Passenger Experience via Heterogeneous Network Embedding. ICDE 2018. [pdf]
 9. Yiming Zhang, Yujie Fan, Shifu Hou, Jian Liu, Yanfang Ye. iDetector: Automate Underground Forum Analysis Based on Heterogeneous Information Network. ASONAM 2018. [pdf]
 10. Stück D, Hallgrímsson H T, Ver Steeg G, et al. The Spread of Physical Activity Through Social Networks. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 519-528. [pdf]
 11. Wagner C, Singer P, Karimi F, et al. Sampling from Social Networks with Attributes. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 1181-1190. [pdf]
 12. Lee R K W, Hoang T A, Lim E P. On Analyzing User Topic-Specific Platform Preferences Across Multiple Social Media Sites. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 1351-1359. [pdf]
 13. Lukovnikov D, Fischer A, Lehmann J, et al. Neural Network-based Question Answering over Knowledge Graphs on Word and Character Level. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 1211-1220. [pdf]
 14. Hoang M X, Dang X H, Wu X, et al. GPOP: Scalable Group-level Popularity Prediction for Online Content in Social Networks. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 725-733. [pdf]
 15. Su J, Shukla A, Goel S, et al. De-anonymizing web browsing data with social networks. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 1261-1269. [pdf]
 16. Lian J, Zhang F, Xie X, et al. Restaurant Survival Analysis with Heterogeneous Information. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2017: 993-1002. [pdf]
 17. Li X, Liu Y, Cai R, et al. Investigation of User Search Behavior While Facing Heterogeneous Search Services. Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining ACM, 2017: 161-170. [pdf]
 18. Cheng K, Li J, Liu H. Unsupervised feature selection in signed social networks. Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining ACM, 2017: 777-786. [pdf]
 19. Hou S, Ye Y, Song Y, et al. HinDroid: An Intelligent Android Malware Detection System Based on Structured Heterogeneous Information Network. KDD 2017. [pdf]
 20. Qu M, Ren X, Han J. Automatic Synonym Discovery with Knowledge Bases. Proceedings of the 23rd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2017: 997-1005. [pdf]
 21. Kumar S, Jain R, Rajawat K. Asynchronous optimization over heterogeneous networks via consensus admm. IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks, 2017, 3(1): 114-129. [pdf]
 22. Li K, Cao Z, Qu D. Fair Reviewer Assignment Considering Academic Social Network. Asia-Pacific Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint Conference on Web and Big Data Springer, Cham, 2017: 362-376. [pdf]
 23. Wang Y, Zhong M, Zhu Y, et al. Diversified Top-k Keyword Query Interpretation on Knowledge Graphs. Asia-Pacific Web (APWeb) and Web-Age Information Management (WAIM) Joint Conference on Web and Big Data Springer, Cham, 2017: 541-555. [pdf]
 24. Ren X, Shen J, Qu M, et al. Life-iNet: A Structured Network-Based Knowledge Exploration and Analytics System for Life Sciences. Proceedings of ACL 2017, System Demonstrations, 2017: 55-60. [pdf]
 25. Zhang C, Fan W, Du N, et al. Mining User Intentions from Medical Queries: A Neural Network Based Heterogeneous Jointly Modeling Approach. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2016: 1373-1384. [pdf]
 26. Shi B, Weninger T. Fact checking in heterogeneous information networks. International World Wide Web Conferences Steering Committee, 2016: 101-102. [pdf]
 27. Vahedian F, Burke R D, Mobasher B. Weighted Random Walks for Meta-Path Expansion in Heterogeneous Networks. RecSys Posters 2016. [pdf]
 28. Zhang Y, Xiong Y, Kong X, et al. NetCycle: Collective Evolution Inference in Heterogeneous Information Networks. KDD 2016: 1365-1374. [pdf]
 29. Gu Y, Chen T, Sun Y, et al. Ideology Detection for Twitter Users with Heterogeneous Types of Links. arXiv preprint arXiv:1612.08207, 2016. [pdf]
 30. Godoy J, Karamouzas I, Guy S J, et al. Moving in a Crowd: Safe and Efficient Navigation among Heterogeneous Agents. IJCAI 2016: 294-300. [pdf]
 31. Qingbo Hu, Sihong Xie, Jiawei Zhang, Qiang Zhu, Songtao Guo, Philip S. Yu. HeteroSales: Utilizing Heterogeneous Social Networks to Identify the Next Enterprise Customer. WWW 2016: 41-50. [pdf]
 32. Papadakis G, Papastefanatos G, Palpanas T, et al. Scaling Entity Resolution to Large, Heterogeneous Data with Enhanced Meta-blocking. EDBT 2016: 221-232. [pdf]
 33. Amar Viswanathan. Pragmatic Querying in Heterogeneous Knowledge Graphs. AAAI 2016. [pdf]
 34. Hanyin Fang, Fei Wu, Zhou Zhao, Xinyu Duan, Yueting Zhuang. Community-Based Question Answering via Heterogeneous Social Network Learning. AAAI 2016. [pdf]
 35. Tom Williams, Matthias Scheutz. A Framework for Resolving Open-World Referential Expressions in Distributed Heterogeneous Knowledge Bases. AAAI 2016. [pdf]
 36. Shi L, Tong H, Tang J, et al. Vegas: Visual influence graph summarization on citation networks. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2015, 27(12): 3417-3431. [pdf]
 37. Zhang J, Fang Z, Chen W, et al. Diffusion of “following” links in microblogging networks. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2015, 27(8): 2093-2106. [pdf]
 38. Jian Tang, Meng Qu, Qiaozhu Mei. PTE: Predictive Text Embedding through Large-scale Heterogeneous Text Networks. KDD 2015: 1165-1174. [pdf]
 39. Zhang S, Xia F, Zhang J, et al. Collaboration Prediction in Heterogeneous Information Networks.DSFAA 2015: 203-208. [pdf]
 40. Aston Zhang, Xing Xie, Kevin Chen-Chuan Chang, Carl A. Gunter, Jiawei Han, XiaoFeng Wang. Privacy Risk in Anonymized Heterogeneous Information Networks. EDBT 2014: 595-606. [pdf]
 41. Lu Liu, Jie Tang, Jiawei Han, Shiqiang Yang. Learning influence from heterogeneous social networks. Data Mining and Knowledge Discovery 2012: 511-544. [pdf]

Application

 1. Ranjbar, Vahid, et al. QANet: Tensor Decomposition Approach for Query-based Anomaly Detection in Heterogeneous Information Networks. TKDE 2018. [pdf]
 2. Yiming Zhang, et al. Your Style Your Identity: Leveraging Writing and Photography Styles for Drug Trafficker Identification in Darknet Markets over Attributed Heterogeneous Information Network. WWW 2019. [pdf]
 3. Shen Wang, et al. Heterogeneous Graph Matching Networks for Unknown Malware Detection. IJCAI 2019. [pdf]
 4. Binbin Hu, et al. Cash-out User Detection based on Attributed Heterogeneous Information Network with a Hierarchical Attention Mechanism. AAAI 2019. [pdf]
 5. Shifu Hou, Yujie Fan, Yiming Zhang, Yanfang Ye. aCyber: Enhancing Robustness of Android Malware Detection System against Adversarial Attacks on Heterogeneous Graph based Model. CIKM 2019.